นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ (18 ธันวาคม 2560) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยประชุมร่วมกับ นายเชิดชัย จิณะแสน ประธาน ศพก. นายวลิต เจริญสมบัติ ประธานแปลงใหญ่ และผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาการเกษตรไปสู่ความยั่งยืน ผลการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศ แปลงใหญ่ และศพก. ทั้ง 882 ศูนย์ จะร่วมกันถอดบทเรียนของการดำเนินงานของศพก. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปี 2561 โดยยึดหลักตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) 3 ตอ คือ 1.ต่อ นำสิ่งที่ทำอยู่แล้วเกิดผลดีมาขยายผลต่อยอด 2.เติม ทบทวนงานที่ทำอยู่เดิมว่าควรเพิ่มเติมอะไรให้ได้ผลการดำเนินการที่ดีขึ้น และ 3.แต่ง ปรับปรุงโครงการที่ยังสำเร็จให้ดีขึ้นและสามารถดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร และพัฒนาส่งเสริมให้ ศพก. ก้าวไปสู่การผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ ภายในปี 2562

 • IMG_3448.JPG
 • IMG_3454.JPG
 • IMG_3462.JPG
 • IMG_3477.JPG
 • IMG_3487.JPG
 • IMG_3488.JPG
 • IMG_3478.JPG
 • IMG_3479.JPG
 • IMG_3484.JPG
 • IMG_3468.JPG
 • IMG_3469.JPG
 • IMG_3505.JPG
 • IMG_3492.JPG
 • IMG_3493.JPG
 • IMG_3495.JPG
 • IMG_3465.JPG
 • IMG_3466.JPG
 • IMG_3467.JPG
 • IMG_3470.JPG
 • IMG_3482.JPG
 • IMG_3485.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2017