วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปรับแผนการจัดสรรน้ำเพื่อกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ และปริมาณน้ำต้นฤดูแล้ง ปี 2562/63

สทนช.นัดหารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการปรับแผนจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ จากเหตุปีนี้ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ 5 - 10%

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปรับแผนการจัดสรรน้ำเพื่อกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ และปริมาณน้ำต้นฤดูแล้ง ปี 2562/63 ซึ่งจะมีการปรับลดการระบายน้ำ โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลักในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอในช่วงฝนตกน้อย ชึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนรวมกันทั้ง 4 เขื่อนใช้การได้ 1,560 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การได้ ร้อยละ 34

ส่วนเรื่องอื่น ๆ เสนอที่ประชุมทราบ มีดังนี้ การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายนนี้ การติดตามผลการเพาะปลูกพืชด้วยดาวเทียม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) การติดตามผลการเพาะปลูกพืชล่าสุด โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวในเขตและนอกเขตชลประทาน จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร รายงานพื้นที่ประกาศภัยและการให้ความช่วยเหลือ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จากสภาวะฝนตกน้อย และการวิเคราะห์ทบทวนคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่เขื่อนต่าง ๆ โดยกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เลขาธิการ สทนช. มอบหมายให้กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เร่งสำรวจตัวเลขพื้นที่การปลูกข้าวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการจัดสรรน้ำให้เหมาะสมต่อไป พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงสถานการณ์น้ำ และชะลอการเพาะปลูกพืชออกไปก่อน รวมถึงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด

  • 67077665_1259876130857013_4180559834069860352_n.jpg
  • 67324253_1259876100857016_3175595975670497280_n.jpg
  • 67393578_1259876200857006_4380625475211362304_n.jpg
  • 67587205_1259876164190343_1688893677520289792_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019