นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร "หนองสองห้อง" ตำบลพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่ง ตำบลพระยาบันลือ มีพื้นที่ทั้งหมด 13,717 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ทั้งนี้โครงการมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคือ
1.ลดต้นทุนการผลิตข้าว
2.ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อบริโภค
3.ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4.ลดรายจ่ายครัวเรือน
5.การสร้างอาชีพเสริม
โดยมีแผนงานและแนวทางการดำเนินงานคือ
1.โครงการลดต้นทุนการทำนา และส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา
2.โครงการปลูกพืชปลอดภัยไร้สารตกค้าง/ลดสารเคมี หรือเกษตรถุงดำ
3.โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรียน
4.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการคือ
1.เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
2.เกษตรกรสามารถบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
3.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป
4.นักเรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเรียน
5.ประชาชนมีช่องทางในการประกอบอาชีพ
การดำเนินการในพื้นที่โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมมือกับอบต.พระยาบรรลือ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินงาน
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิตคุณภาพดี เช่น วัสดุปลูก เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า
- การจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่/วิสาหกิจชุมชน/ยุวเกษตรกร

  • timeline_25610719_114155.jpg
  • timeline_25610719_114202.jpg
  • timeline_25610719_114204.jpg
  • timeline_25610719_114206.jpg
  • timeline_25610719_114210.jpg
  • timeline_25610719_114213.jpg
  • timeline_25610719_114215.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 19/07/2018