วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันเสาและสหกรณ์กรีนมาร์เก็ตพันเสา ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มดังกล่าวได้เริ่มรวมกลุ่มกัน ตั้งแต่ ปี 2547 เป็นกลุ่มเกษตรกรทำนาพันเสา ต่อมาปี 2555 ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมมาดำเนินการผลิตผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ \"กลุ่มผักพันเสา\" สร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการคัดแยกและกิจกรรมแพ็คผักภายในโรงคัดและบรรจุผักที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP พร้อมทั้งห้องเย็นเพื่อรวบรวมผลผลิตก่อนส่งจำหน่าย

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันเสาและสหกรณ์กรีนมาร์เก็ตพันเสา ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มดังกล่าวได้เริ่มรวมกลุ่มกัน ตั้งแต่ ปี 2547 เป็นกลุ่มเกษตรกรทำนาพันเสา ต่อมาปี 2555 ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมมาดำเนินการผลิตผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ "กลุ่มผักพันเสา" สร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการคัดแยกและกิจกรรมแพ็คผักภายในโรงคัดและบรรจุผักที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP พร้อมทั้งห้องเย็นเพื่อรวบรวมผลผลิตก่อนส่งจำหน่าย

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านพันเสา อำเภอบางระกำ ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาความยากจนของประชาชน โดยให้มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพร่วมกันภายในชุมชน เพื่อผลิตและจำหน่ายผักอินทรีย์สร้างอาชีพรายได้ให้แก่ครอบครัว ปัจจุบันทางกลุ่มฯ มีสมาชิกจำนวน 90 ครัวเรือน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนด้วยความสมัครใจ ร่วมกันปลูกผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อร่างกาย และนำมาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมกับการขยายเครือข่ายเพิ่มปริมาณการเพาะปลูกไปยัง 3 อำเภอในจังหวัดพิจิตร และเมื่อปี 2555 กลุ่มฯ ได้มีโอกาสเจรจาและนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ที่ค้นหาชุมชนที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีความกล้าที่จะสร้างสรรค์ พร้อมขยายฐานตลาด จากกลุ่มตลาดเล็ก ๆ เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด ภายใต้ “โครงการสินค้าชุมชนของเรา” และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเข้าไปจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ

  • 58377394_1197156770462283_257664287906988032_n.jpg
  • 58380390_1197156703795623_6819410203411218432_n.jpg
  • 58542865_1197156863795607_4930960650122821632_n.jpg
  • 58543378_1197156730462287_4406463096520966144_n.jpg
  • 58769296_1197156793795614_3195020987468873728_n.jpg
  • 58809768_1197156687128958_1718036125840310272_n.jpg
  • 58961468_1197156820462278_3108828522915823616_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019