วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะศึกษาดูงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานผลิตและขยายพันธุ์พืช เยี่ยมชม ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะศึกษาดูงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานผลิตและขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (ศูนย์เครือข่าย)

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะศึกษาดูงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานผลิตและขยายพันธุ์พืช เยี่ยมชม ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดย น.ส.วิไลลักษณ์ วณิชพันธ์สกุล YSF นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน การผลิตพืชกระแสเชิงพาณิชย์ การตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่างานเกษตร อาทิ การเป็นแหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ การแปรรูปผลผลิต การตลาดออนไลน์ ให้กล้าคิด กล้าทำ สร้างความมั่นคงในธุรกิจเกษตร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (ศูนย์เครือข่าย)(ดิลิเซีย การ์เด้น) เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการขยายงานด้านงานการผลิตพืช ไม้ผลต่างๆ อาทิ ราสเบอรี่ แบล็กเบอรี่ มะนาวคาเวียร์ เสาวรส ส้ม มะม่วง โดยการเพาะพันธุ์เป็นต้นกล้าจำหน่ายและปลูกในแปลงเพื่อนำผลผลิตจำหน่าย รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในร้านอาหาร อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมสถานที่ในการแปรรูปผลผลิตที่ได้มาตรฐานการผลิตอาหาร เพื่อรองรับผลผลิตและเป็นสถานที่รับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ที่มั่นคง

  • 78872852_838701536565042_6488512342240788480_o.jpg
  • 79034054_838700686565127_4646203764347240448_o.jpg
  • 79319106_838701139898415_2733817147137458176_o.jpg
  • 79344451_838700746565121_6467614878214389760_o.jpg
  • 79417881_838700586565137_2487902188945276928_o.jpg
  • 80002977_838700949898434_1662051686698450944_o.jpg
  • 80094705_838701343231728_4644713230306902016_o.jpg
  • 80329910_838701773231685_8827290294551576576_o.jpg
  • 80357598_838700863231776_8061793097949904896_o.jpg
  • 80387280_838701646565031_2104521661368762368_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/12/2019