พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมต.กษ. เป็นประธานการสัมมนาการเชื่อมโยงระบบส่งเสริมการเกษตรกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมต.กษ. เป็นประธานการสัมมนาการเชื่อมโยงระบบส่งเสริมการเกษตรกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดจนเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด(SC)ทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น5 ทั้งนี้ ท่านได้ให้นโยบาย เน้นย้ำแนวทางการพัฒนาของกษ. การบูรณาการหน่วยงาน และการร่วมมือการทำงานอย่างจริงจังของกษ.และเกษตรจังหวัด ตลอดจนการถ่ายทอดและการสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรมีความรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2017