วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยอาศัยเทคโนโลยีการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาเจ้าหน้าที่จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยอาศัยเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นในการลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ และวิธีแก้ปัญหา ให้มีความชำนาญ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างความน่าเชื่อให้กับเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีบทบาทภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดการพัฒนา ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่งพาตนเองได้ และประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

  • 65770888_1245671588944134_3334290292793671680_n.jpg
  • 65960450_1245671545610805_3847692219293106176_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019