วันที่ 3 มกราคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมงานแถลงข่าว \"นโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ปี 2563\" โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ ห้อง 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว นโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ปี 2563
*****************************

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมงานแถลงข่าว "นโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ปี 2563"
โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ ห้อง 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย
1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ
2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
- ส่งเสริมเกษตรยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
- ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
- มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
- การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืช ด้านควบคุมพืช ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินมาตรการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานเกษตร
3. ใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ/ล้นตลาด
- ขยายช่องทางตลาดเกษตรกร /จัดหาตลาดใหม่เพิ่ม
- สร้างตลาดออนไลน์
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
- เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
- ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
4. ลดต้นทุนการผลิต
- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง 30%
- ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยใช้เอง (ปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ)
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ตรงตามความต้องการของตลาดและสอดคล้องสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนโลจิสติกส์การเกษตร
- ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน
5. การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน
- การแก้ไขปัญหา IUU
1) การปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์
2) การนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ 2
3) การเพิ่มวันทำการประมง
- การจัดที่ดินทำกิน (สปก.) ให้แก่เกษตรกร
- การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาด (โค/กระบือ/แพะ)
- การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์
7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data) และ
ศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agri-technology and innovation center: AIC)
- จัดตั้งศูนย์ Big Data ด้านการเกษตร
- จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agri-technology and innovation center: AIC)
- ตรวจสอบศักยภาพพื้นที่โดยใช้ Agri-Map เพื่อจัดทำ Zoning
8. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

  • 81127632_857050638063465_1765995757892009984_o.jpg
  • 81310572_857050814730114_8350757664401129472_o.jpg
  • 81311565_857050874730108_1373897786734411776_o.jpg
  • 81463476_857050614730134_3527313080922931200_o.jpg
  • 82360163_857050588063470_8714427801077284864_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020