วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในการประชุมและลงพื้นที่ติดตามการนำลำไยไปจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยในช่วงเช้ารับฟังสถานการณ์การผลิตลำไยจังหวัดลำพูน และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินการสินค้าเกษตรออนไลน์ จากนั้น รับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อจำหน่ายลำไยร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จากนางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ลำไย จ.ลำพูน พร้อมจับมือ บ.ไปรษณีย์ไทย จำหน่ายลำไยคุณภาพผ่านช่องทางออนไลน์

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในการประชุมและลงพื้นที่ติดตามการนำลำไยไปจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยในช่วงเช้ารับฟังสถานการณ์การผลิตลำไยจังหวัดลำพูน และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินการสินค้าเกษตรออนไลน์ จากนั้น รับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อจำหน่ายลำไยร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จากนางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

สำหรับสถานการณ์การผลิตลำไยจังหวัดลำพูน ปี 2562 มีพื้นที่ปลูกรวม 270,189 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกลำไยในฤดู 167,318 ไร่ พื้นที่ลำไยนอกฤดู 102,871 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 230,690 ตัน เป็นลำไยในฤดู จำนวน 105,257 ตัน ลำไยนอกฤดู จำนวน 125,433 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลผลิตลดลง จำนวน 20,396 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.12 โดยผลผลิตจะออกมาปริมาณมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้

ในส่วนของแผนบริหารจัดการลำไยในฤดู ปริมาณ 105,257 ตัน แบ่งเป็น 1.บริโภคสด ปริมาณ 37,340 ตัน ร้อยละ 35.48 ได้แก่ บริโภคสดภายในประเทศ จำนวน 7,340 ตัน โดยกระจายผ่าน Modern Trade เช่น Top Super Market, Makro, The mall, Lotus, Big C และ Thailand Post ตลาดภายในจังหวัด กระจายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ จัดงานประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายสดส่งออกต่างประเทศ โดยล้งส่งออกอีก 30,000 ตัน 2.แปรรูป ปริมาณ 67,917 ตัน ร้อยละ 64.52 ได้แก่ อบแห้งทั้งเปลือก โดยล้งอบแห้ง 55,787 ตัน อบแห้งเนื้อสีทอง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 8,130 ตัน และน้ำสกัดลำไยเข้มข้น 4,000 ตัน

ด้านโครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน จำนวน 50 แปลง เป็นแปลงใหญ่ลำไย จำนวน 33 แปลง เกษตรกร 2,181 ราย พื้นที่ 16,343 ไร่ มีเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยที่ผ่านการรับรอง GAP จำนวน 1,070 ราย โดยมีแปลงใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ e-Market จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน และแปลงใหญ่ลำไย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน

  • 64500170_1234054303439196_8467815645138911232_n.jpg
  • 64789114_1234054130105880_4539195706434387968_n.jpg
  • 64996679_1234054163439210_8398888515324084224_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019