วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ทัศนคติที่ดีและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งเน้นพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ทัศนคติที่ดีและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งเน้นพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0 โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่กับการพัฒนาด้านการทำงาน ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆร่วมกันระหว่างบุคลากรเก่ากับบุคลากรรุ่นใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้นักส่งเสริมการเกษตรมีทีมงานที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับและสามารถปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • 65580670_1246279502216676_8197262765967015936_n.jpg
  • 65650308_1246279482216678_1227738361729384448_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019