วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาการทำงานและการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรแก่ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก. 3 ระยอง) ทั้ง 9 จังหวัด 5 ศูนย์ฯ ณ สสก. 3 ระยอง

 เวลา 15.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปยังศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรรองรับเกษตร 4.0  โดยได้เยี่ยมชมโรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับ สัปปะรดสีซึ่งออกดอกทั้งปี โรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ แปลงไม้ผลอัจริยะ

  • IMG_6072.JPG
  • IMG_8934.JPG
  • IMG_6062.JPG
  • IMG_6063.JPG
  • IMG_6065.JPG
  • IMG_9101.JPG
  • IMG_9057.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/02/2018