นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอบิน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  18 -20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอบิน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้รับการอบรมซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด จากเขต 1,2และเขต 3 รวม 239 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรไทย ไทยแลนด์ 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร การบริหารภาครัฐ ประชารัฐเพื่อการพัฒนาภาคเกษตร เทคนิคในการนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ สามารถนำไปใช้ในการทำงานของ ศพก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง Thailand 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร

 • DSC_6502.JPG
 • DSC_6503.JPG
 • DSC_6510.JPG
 • DSC_6518.JPG
 • DSC_6527.JPG
 • DSC_6531.JPG
 • DSC_6515.JPG
 • DSC_6516.JPG
 • DSC_6521.JPG
 • DSC_6512.JPG
 • DSC_6540.JPG
 • DSC_6555.JPG
 • DSC_6562.JPG
 • DSC_6515.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/05/2017