นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงาน “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” ณ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น.
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ร่วมงาน “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” ณ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้แพร่หลาย สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เดิม สนับสนุนการขยายพื้นที่ผลิต พร้อมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยอาศัยการขยายผลจากกลุ่มหรือเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ พร้อมให้ข้อมูล รมว.กษ. ในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรฯ และกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเกษตรจังหวัดยโสธร

ในเวลา 13.30 น. ร่วมคณะตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล รมว.กษ. ในการตรวจเยี่ยมงาน Young Smart Farmer ร่วมกับผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และเกษตรจังหวัดยโสธร

  • เกษตรอินทรีย์ ยโสธร_๑๗๑๒๒๐_0001.jpg
  • เกษตรอินทรีย์ ยโสธร_๑๗๑๒๒๐_0002.jpg
  • เกษตรอินทรีย์ ยโสธร_๑๗๑๒๒๐_0003.jpg
  • เกษตรอินทรีย์ ยโสธร_๑๗๑๒๒๐_0009.jpg
  • เกษตรอินทรีย์ ยโสธร_๑๗๑๒๒๐_0011.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/01/2018