นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ป้องกันและกำจัดโรคพืช จังหวัดเลย

26 เมษายน 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ป้องกันและกำจัดโรคพืช ในไม้ดอกไม้ประดับด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ และการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

  • ติดตามงานเลย_๑๘๐๔๒๖_0003.jpg
  • ติดตามงานเลย_๑๘๐๔๒๖_0007.jpg
  • ติดตามงานเลย_๑๘๐๔๒๖_0010.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/04/2018