ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง การปรับเปลี่ยนการเกษตรโดยใช้ Agri-Map

วันนี้ 7 เมษายน 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง การปรับเปลี่ยนการเกษตรโดยใช้ Agri-Map ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว : สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้บรรยายสรุปการปรับเปลี่ยน โดยใช้ Agri-Map จากข้าวเป็นพืชอื่น ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกพืชจังหวัดสระแก้ว ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกสูง อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งสิ้น จำนวน  382,689 ไร่ เกษตรกรมีพื้นที่เฉลี่ย/ครัวเรือน 22 ไร่ (ปลูกข้าว 20ไร่ ปลูกพืชผักและการเกษตรอื่นๆ/ที่อยู่อาศัย 2ไร่) รายได้เฉลี่ย 119,222 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว (s3+N) 103,881 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืช เช่น ถั่วเขียว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเนเปียร์ และส่งเสริมเลี้ยงจิ้งหรีด

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2017