นาย ประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรม"ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ ยุทธศาสตร์ การทำงาน โครงสร้างหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยมีนาย ประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 48 คนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

  • DSC_5522.JPG
  • DSC_5501.JPG
  • DSC_5463.JPG
  • DSC_5539.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 22/02/2018