นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ให้ความรู้ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายในงานจะมีสถานีเรียนรู้ 4 สถานี เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้ 

สถานีที่ 1 เทคโนโลยีจักรกลการเกษตรและการให้น้ำ สอนเทคนิคการเตรียมดิน การหยอดเมล็ดพันธ์ การเก็บเกี่ยว และระบบน้ำหยด

สถานีที่ 2 การตรวจวิเคราะห์ดินและการให้ปุ๋ย จะเป็นการให้ความรู้ถึงประโยชน์จากการตรวจวิเคาระห์ดิน ให้คำแนะนำถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน และการสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

สถานีที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ จนทำให้ผลผลิตได้รับมาตราฐาน GAP 

สถานีที่ 4 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรสามารถรู้วิธีรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

 

นอกจากสถานีเรียนรู้ทั้ง 4 สถานีแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมสาธิตการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้านค้าจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสินค้าจาก YSF/SF เป็นต้น

 

หลักเสร็จจากการเยี่ยมชมงาน Field day แล้ว อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าดูงานวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า กลุ่มวิสาหกิจที่มีความเข้มแข็งของสมาชิกในกลุ่ม ที่มีกลุ่มอายุหลากหลายวัยมารวมตัวกัน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดอาชีพกับเกษตรกรผู้สูงวัยได้มีอาชีพทำ และการรวมกลุ่มนี้ สามารถเก็บผลผลิตเห็ดรวมได้วันละ 30 กิโลกรัม และขายได้ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท สร้างเม็ดเงินเข้าให้กลุ่มได้เป็นอย่างดี

 • 95AE7B64-07C2-4C0D-97CF-E161BE64FCAF.jpeg
 • 0A5890DE-D63E-4925-9DFB-7D2694846313.jpeg
 • ED625291-A7E2-4115-AF1C-4AB50C2C4A7E.jpeg
 • 6AFB94AB-1F4B-46CD-BE2D-0A9ED223C2A4.jpeg
 • F9095F39-9623-4477-A80C-8257E78D0A91.jpeg
 • 18943FEC-BF26-4379-8F80-C24F92442185.jpeg
 • AF43BC9C-067E-403B-8205-70DCD12D7DB7.jpeg
 • 9AF1F57B-738A-4719-B43E-EA8C085B46FB.jpeg
 • 253E68B3-37E0-46FF-A875-E66ED0FD12FE.jpeg
 • F9D33EA7-ED03-4123-8531-D1AE47EB4CFB.jpeg
 • 72BEBE65-B4EB-4BDE-B221-52E59274743D.jpeg
 • 8D2379A1-8E09-4A87-B099-7BCE09F959DF.jpeg
 • 9C1997FA-57F3-44DF-89CB-DB66BD431FDA.jpeg
 • D4047ED2-1DED-4B90-898B-60E7C5176358.jpeg
 • 25B17172-AEA8-4E44-9A3C-4756F75E73FE.jpeg
 • 1C3693B2-6A9D-4594-AC46-7EED2EFDBC03.jpeg
 • 0CCB9A01-52F6-47D7-B158-83F33A717F28.jpeg
 • 1C4FBC73-2BAE-490E-BBB3-BEB9471D9EBD.jpeg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 25/05/2018