การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในแนวเขตกันชนรอบผืนป่าอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธส. เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในแนวเขตกันชนรอบผืนป่าอนุรักษ์ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมคือ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ กรมประมง ปฏิรูปที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2017