นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ร่วมกับรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะ โดยมีผู้แทนจาก กพวศ ศสท สสจ และกอป เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 กสก.ผลของการหารือจะร่วมกันดำเนินการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่เป็นพืชใช้น้ำน้อย รวมทั้งพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่ทั่วไป เช่น พื้นที่ปลูกพืชผัก  พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และไม้ผล เป็นต้น โดยจะมีการใช้แผนที่น้ำบาดาล และ SSMAP วิเคราะห์หาพื้นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการต่อไป

 • IMG_8201.jpg
 • IMG_8223.jpg
 • IMG_8231.jpg
 • IMG_8235.jpg
 • IMG_8240.jpg
 • IMG_8244.jpg
 • IMG_8247.jpg
 • IMG_8254.jpg
 • IMG_8258.jpg
 • IMG_8208.jpg
 • IMG_8221.jpg
 • IMG_8251.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019