ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรและการพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรและการพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร เน้นการถอดบทเรียนให้เกิดประโยชน์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่มีศักยภาพ จำนวน 1 เส้นทาง เพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบการขยายผล ตามแนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศักยภาพการรองรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่อง้ท และศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเชิงเกษตร และนำองค์ความรู้มาพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบที่ได้ทำการถอดบทเรียนออกมานั้น ได้แก่ 
1. วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ จ.สระบุรี
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม100พันมะพร้าวไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบผสมผสานตำบลเขาบายศรี จ.จันทบุรี
4. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมบ้านนาจอด จ.นครพนม
5. สวนสะละลุงถัน จ.พัทลุง
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จัวหวัดเชียงราย) เกษตรที่สูง สาขาดอยผาหม่น
7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรม จ.ชัยภูมิ
8. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาว จ.พังงน
9. ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาต้นจั่น
ร่วมผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรสามารถแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยวได้ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

  • 61710298_1224136207764339_3409933617588076544_o.jpg
  • 61854882_1224136217764338_6922233335385161728_o.jpg
  • 61865998_1224136487764311_4180084273816010752_o.jpg
  • 62104649_1224136201097673_3644277508683071488_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/06/2019