ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน “ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2560  ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน “ ปีงบประมาณ 2561 การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนินงานงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะในด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการทำงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี

 • IMG_2469.JPG
 • IMG_2473.JPG
 • IMG_2482.JPG
 • IMG_2507.JPG
 • IMG_2510.JPG
 • IMG_2512.JPG
 • IMG_2513.JPG
 • IMG_2514.JPG
 • IMG_2516.JPG
 • IMG_2498.JPG
 • IMG_2517.JPG
 • IMG_2547.JPG
 • IMG_2550.JPG
 • IMG_2552.JPG
 • IMG_2555.JPG
 • IMG_2560.JPG
 • IMG_2563.JPG
 • IMG_2566.JPG
 • IMG_2570.JPG
 • IMG_2574.JPG
 • IMG_2577.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/12/2017