นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศในการช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร โดยการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และเป็นเวทีประกาศความพร้อมของรัฐบาลในการปฏิรูปภาคการเกษตร ซึ่งมุ่งหวังให้ภาคการเกษตรเป็นหน่วยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ มุ่งหวังให้เกิดการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจระดับฐานราก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 • IMG_8549.JPG
 • IMG_8400.jpg
 • IMG_8535.jpg
 • IMG_8657.jpg
 • 2018-04-09 13.35.31.jpg
 • 2018-04-09 13.35.56.jpg
 • 2018-04-09 13.34.40.jpg
 • 2018-04-09 13.35.14.jpg
 • IMG_8398.jpg
 • IMG_8477.jpg
 • IMG_8483.jpg
 • IMG_8535.jpg
 • IMG_8586.jpg
 • IMG_8609.jpg
 • IMG_8624.jpg
 • IMG_8655.jpg
 • IMG_8657.jpg
 • IMG_8718.jpg
 • IMG_8721.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 10/04/2018