วันอังคารที่ 27 พ.ย.2562 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อตรวจราชการ และกล่าวปาฐกถาพิเศษในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 49 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจราชการจังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ 27 พ.ย.2562
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ
ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อตรวจราชการ และกล่าวปาฐกถาพิเศษในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 49 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของสหกรณ์
โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ประธาน/คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

ในการนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดชุมพร โดย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร และคณะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมแก่เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดชุมพร เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์ โดยไม่เน้นขนาดพื้นที่แต่เน้นคุณภาพในการผลิตพืช และหากยังไม่สามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้ให้เริ่มต้นจากทำการเกษตรแบบปลอดภัยโดยใช้หลักการของ GAP มาร่วมในการทำการเกษตร ทั้งนี้ให้เกษตรกรเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการตลาดเพื่อพัฒนาผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด เน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมถึงแนวคิดในการนำเสนอสินค้าเกษตรที่จะทำให้ผู้บริโภคทราบถึงความใส่ใจในการทำการเกษตรและความแตกต่างของพืชผักที่ปลูกทั่วไป กับพืชที่ปลูกแบบอินทรีย์ หรือพืชปลอดภัยตามระบบ GAP เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย

 • 73537334_824877731280756_6909867085157892096_o.jpg
 • 76726111_824877984614064_6422199112342437888_o.jpg
 • 76962867_824878461280683_5581284480456327168_o.jpg
 • 77053393_824877587947437_5357535672385142784_o.jpg
 • 77330065_824878267947369_1043986243328671744_o.jpg
 • 77379015_824877851280744_7580397894805487616_o.jpg
 • 78173759_824878127947383_2200348940157583360_o.jpg
 • 78297248_824878721280657_6596159877834342400_o.jpg
 • 78400830_824877817947414_5358353112035753984_o.jpg
 • 78511968_824878307947365_872211182398734336_o.jpg
 • 78814725_824877911280738_2677170058966335488_o.jpg
 • 78985314_824877697947426_5756044384743194624_o.jpg
 • 79193804_824877527947443_3606945146140098560_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019