วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา10.35 น. นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการแม่แจ่มโมเดลการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ ฯลฯ ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง

“นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะพี่น้องประชาชน อำเภอแม่แจ่ม” วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา10.35 น. นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการแม่แจ่มโมเดลการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ ฯลฯ ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีสมาชิกทั้งหมด 141 คนร่วมมือกันประกอบอาชีพด้านเกษตรผสมผสาน,เกษตรแปรรูปและหัตกรรม โดยเป็นผลสำเร็จจากการทำเกษตรผสมผสานเพื่อลดการทำไร่ข้าวโพด มาทำกิจกรรมทางเลือก นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ริเริ่มวิจัยและพัฒนาโครงการ ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัย ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ที่ยึดหลักศาสตร์พระราชารัฐกาลที่ 9 คือการระเบิดจากข้างใน เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา บนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินงานของโครงการฯได้ดำเนินการสร้างบ่อพวง ทำให้เกษตรกร แม่บ้าน บ้านสันเกี๋ยงได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำบ่อพวง โดยเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ที่มีสมาชิกทั้งหมด 80 ราย พื้นที่ปลูก 391 ไร่ ในการนี้นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะนายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 • 49342087_627923777642820_6505542793807527936_o.jpg
 • 49344606_627924737642724_14899804190539776_o.jpg
 • 49400888_627924214309443_884694861326843904_o.jpg
 • 49436002_627924060976125_2258693489598398464_o.jpg
 • 49782357_627923927642805_8454786445234667520_o.jpg
 • 49784361_627924854309379_4934581067035181056_o.jpg
 • 49812749_627924684309396_7927373519371894784_o.jpg
 • 49819279_627923567642841_2855237766675955712_o.jpg
 • 49829599_627924527642745_6273682342997393408_o.jpg
 • 49831306_627924827642715_5820714033736581120_o.jpg
 • 49841091_627923917642806_3292948157373087744_o.jpg
 • 49864120_627923754309489_3873807815181074432_o.jpg
 • 49864775_627923660976165_7697291030403481600_o.jpg
 • 49897176_627923490976182_6305310396265791488_o.jpg
 • 49897271_627924320976099_6641686101675212800_o.jpg
 • 49938908_627924230976108_2375119148070993920_o.jpg
 • 49947414_627923480976183_6532838547924189184_o.jpg
 • 49947459_627923700976161_8776206155396415488_o.jpg
 • 49948466_627923560976175_2004174066939854848_o.jpg
 • 49949799_627924990976032_8208821570932572160_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/01/2019