จังหวัดหนองบัวลำภูจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี2561/62 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,484 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 17,388 ไร่ ซึ่งในวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วกว่า 5,000 ไร่

จังหวัดหนองบัวลำภูจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี2561/62 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,484 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 17,388 ไร่ ซึ่งในวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วกว่า 5,000 ไร่

กรมส่งเสริมการเกษตรพบว่าการขาดแคลนแรงงานเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น มีค่าจ้างเก็บเกี่ยวแบบหักฝักด้วยแรงงานอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทต่อไร่ ในขณะที่การใช้เครื่องจักรทางการเกษตรมีค่าใช้จ่ายประมาณ 900 - 1,000 ต่อไร่เท่านั้น
ในเรื่องของราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคาขึ้นอยู่กับความชื้นของผลผลิต กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นว่าหากมีการเพาะปลูกในปีถัดไปจะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนวันสงกรานต์ 120 วัน หรือก่อนวันที่ 15 ธันวาคม เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจจะตกในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

กรมส่งเสริมการเกษตรมีความตั้งใจที่จะผลักดันการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการทำการเกษตรแบบเป็นขั้นเป็นตอน และการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน

  • 58381452_1196479497196677_5899976860615311360_n.jpg
  • 58382760_1196479487196678_2478676341495431168_n.jpg
  • 58419478_1196479503863343_4895039777042071552_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019