วันที่ 3 เมษายน 2562 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE) โดยได้มีการรายงานผลโครงการศึกษาวิจัยงานส่งเสริมการเกษตร 5 โครงการ

Future DOAE กับงานวิจัยส่งเสริมการเกษตรเพื่อต่อยอดงานส่งเสริมการเกษตรในอนาคต

วันที่ 3 เมษายน 2562 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE) โดยได้มีการรายงานผลโครงการศึกษาวิจัยงานส่งเสริมการเกษตร 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตมะม่วงคุณภาพให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบแปลงใหญ่ 2) โครงการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ จังหวัดนครราชสีมา 4) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อสร้างต้นแบบแปลงเกษตรแบบปราณีต กรณีศึกษา : การผลิตข้าว จังหวัดนครนายก 5) โครงการเพิ่มศักยภาพการ แก้ปัญหาทุเรียนอ่อนของจังหวัดชุมพร สำหรับตลาดค้าปลีกภายในประเทศ และพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนา DOAE Smart Hub ไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และร่างแนวทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future DOAE) ปี 2562

  • 56119999_1182239838620643_4357202639134392320_n.jpg
  • 56158429_1182239988620628_5804955845972197376_n.jpg
  • 56178572_1182240285287265_3012450358736715776_n.jpg
  • 56558614_1182240175287276_3670997372109848576_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019