วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2562 พร้อมมอบเกรียติบัติแก่จังหวัดที่มีการจัดทำผลงานสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงาน ศดปช. ดีเด่น และชมนิทรรศการแนวทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อน ศดปช. ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี

ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านดินและปุ๋ย ผ่าน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2562 พร้อมมอบเกรียติบัติแก่จังหวัดที่มีการจัดทำผลงานสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงาน ศดปช. ดีเด่น และชมนิทรรศการแนวทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อน ศดปช. ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เป็นศูนย์เครือข่ายในการเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุ๋ยแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาเกษตรกรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิตและจัดการทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระดับ A+ และ A ร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2564 ตามที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี(พศ. 2560 - 2577) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรด้านส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. มีเป้าหมายเพื่อสร้างทีมเรียนรู้ (TOT) ระดับเขตและจังหวัดให้เป็น Smart Team และเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด Smart Offcer ด้านดินปุยในระดับอำเภอที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุยของเกษตรกรทำให้เกิด Smart Famer และเกิดการขยายเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากศดปช.ไปสู่ชุมชน ศพก. และแปลงใหญ่ ซึ่งผลการดำเนินงานขับคลื่อน ศดปช. 882 ศูนย์ ซึ่งมีสมาชิกอย่างน้อย 17,640 ราย อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ปัจจุบัน ศดปช. เป็น Smart Group ที่มีความเข้มแข็งระดับ A+ และ A รวมจำนวน 460 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 52.20 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และในเวลาที่รวดเร็วกว่า อีกทั้งสมาชิก ศดปช. สามารถลดต้นทุนการใช้ปุยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 21.2 คิดเป็นมูลค่าปุ๋ยเคมีที่ลดลง 38.5 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12

  • 67403475_1266910716820221_662847851889426432_n.jpg
  • 67416931_1266910596820233_1585791265297924096_n.jpg
  • 67715124_1266910730153553_5421015430753943552_n.jpg
  • 67798742_1266910613486898_2431592672318717952_n.jpg
  • 67808040_1266910700153556_2197641178025820160_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019