กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมพัฒนาบุคลากร สู่ Smart DOAE ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยต่อเนื่อง นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ควบคู่คุณธรรมนำการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมก้าวต่อ ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมพัฒนาบุคลากร สู่ Smart DOAE ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยต่อเนื่อง
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ควบคู่คุณธรรมนำการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางกำหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคนเป็น Smart Officer หรือ Smart DOAE ภายใน 20 ปี
สำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 – 2564 ซึ่งต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์หน่วยงาน สถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรยึดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรเป็นกรอบในการจัดทำแผน โดยความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรมาร่วมศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยและนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562-2564 โดยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระดมสมอง และรวมกลุ่มปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การออกแบบกระบวนการจัดทำแผน การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร เกิดวัฒนธรรมการพัฒนาองค์กรซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากร เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้ส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นต่อไป

  • 62262996_1230188557159104_7259310421838921728_n.jpg
  • 62369252_1230188887159071_8711247519528517632_n.jpg
  • 62437002_1230188710492422_5873168611056549888_n.jpg
  • 64245039_1230188817159078_8024623884034637824_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019