วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 จำนวน 5 โครงการ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ถั่วเขียว) ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พรุ่งนี้! เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ถั่วเขียว)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 จำนวน 5 โครงการ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ถั่วเขียว) ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ถั่วเขียว)
- รับสมัคร
25 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
- หลักการ
ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยให้สามารถกลับมาเพาะปลูกพืชสร้างรายได้ในฤดูแล้งโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียวในพื้นที่ที่เหมาะสม
- เป้าหมาย
เกษตรกร 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.4 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.0 ล้านไร่ และ ถั่วเขียว 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ล้านไร่
- หลักเกณฑ์
1. เกษตรกรที่ประสบภัยเสียหายสิ้นเชิง
2. ช่วยเหลือไม่เกิน 20ไร่ของพื้นที่เสียหาย และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
3. อัตราช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 245 บาท/ไร่ และถั่วเขียว 200 บาท/ไร่
- คุณสมบัติ
ร่วมโครงการตามความสมัครใจ
1. เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
2. เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(1 ครัวเรือน ต่อ 1สิทธิ์ ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3. เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 25622
4. เปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.
...................
โครงการอื่นๆ ได้แก่
1. โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 - รับผิดชอบโดย กรมการข้าว
2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย - รับผิดชอบโดย กรมปศุสัตว์
3. โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน - รับผิดชอบโดย กรมประมง
4. โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน - รับผิดชอบโดย กรมประมง
...................
หมายเหตุ : เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 โครงการ จาก 5 โครงการทั้งหมด

  • 72786970_1335248066653152_3835554049009123328_n.jpg
  • 72900244_1335198259991466_8967235679268372480_o.jpg
  • 72999003_1335247996653159_4475550471565606912_n.jpg
  • 74609495_1335248033319822_5988284274439094272_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019