วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานสัมมนาและรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เน้นย้ำในส่วนของแผนปฏิบัติการโลกิสติกส์การเกษตรที่มีคุณภาพและการสร้างศูนย์บริการให้กับประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Big data

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานสัมมนาและรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เน้นย้ำในส่วนของแผนปฏิบัติการโลกิสติกส์การเกษตรที่มีคุณภาพและการสร้างศูนย์บริการให้กับประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Big data นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ “เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล ”จากผู้ทรงคุณวุฒิและเกษตรกรตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองและแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาภาคเกษตรให้เดินหน้าไปได้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคการเกษตร ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

  • 71253270_1314877715356854_8739902536305082368_n.jpg
  • 71468610_1314877688690190_3590522745978355712_o.jpg
  • 72397600_1314877665356859_2060783861909946368_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/10/2019