นที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและร่วมบูรณาการหน่วยงานในการช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเกษตรชลประทาน ร่วมคณะเดินทางในครั้งนี้ สำหรับพื้นที่ตรวจราชการแต่ละจุด

รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นทึ่ติดตามสถานการณ์แล้งและฝนทิ้งช่วงในจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและร่วมบูรณาการหน่วยงานในการช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเกษตรชลประทาน ร่วมคณะเดินทางในครั้งนี้ สำหรับพื้นที่ตรวจราชการแต่ละจุด มีดังนี้

จุดที่ 1 อ่างเก็บน้ำลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำหรับอ่างเก็บน้ำลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ มีพื้นที่กว่า 7,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 7 หมู่บ้าน ที่ผ่านมาประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เนื่องจากมีปริมาณน้ำท่าไหลผ่านอ่างฯ ประมาณปีละ 200 ล้าน ลบ.ม. แต่อ่างสามารถเก็บกักน้ำได้เพียง 14 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น จึงส่งผลกระทบให้น้ำท่วมพื้นที่รอบอ่างในช่วงฤดูน้ำหลาก และไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ส่วนในช่วงฤดูแล้งได้ เนื่องจากสภาพอ่างฯปัจจุบันตื้นเขิน กรมชลประทาน วางแผนการจะดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ โดยขุดลอกอ่างฯ และขุดแก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก รวมทั้งก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงอาคารน้ำล้น โดยโครงการทั้งหมดจะเร่งดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและเพื่อการผลิตน้ำประปาในหมู่บ้าน

จุดที่ 2 วนอุทยานเขาพนมสวาย หรือเขาสวาย ดูพื้นที่บ่อที่เกิดจากการระเบิดหินทำให้เป็นบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดย รมว.กษ.มีแนวคิดที่จะนำน้ำจากบ่อเก็บน้ำนี้ไปผลิตเป็นน้ำประปาให้ประชาชนในเขตเมืองได้มีน้ำประปาไว้ใช้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค การสูบน้ำในพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นพื้นที่เหมืองหินเดิมของภาคเอกชนที่อนุญาตให้ส่วนราชการเข้าไปสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเนื่องจากปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอ

จุดที่ 3 โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 (ห้วยเสนง) ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งขอดจนเห็นพื้นดิน รับฟังรายงานการปฏิบัติงานฝนหลวง เพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร โดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และรายงานสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของจ้งหวัดสุรินทร์และการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง โดยนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 จากนั้น เดินทางไปปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือด้านการอุปโภค-บริโภค

จุดที่ 4 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ณ บริเวณท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมชมการขึ้นบินปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 3 ลำ และถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปัจจุบันการเพาะปลูกข้าวในจังหวัดสุรินทร์มีความเสี่ยง เนื่องจากปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ข้าวเหี่ยวเฉาไม่สมบูรณ์ คาดว่าจะมีพื้นที่เสียหาย 438,997 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 200,251 ครัวเรือน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหา คือ 1) สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรทราบถึงสาเหตุของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ทำให้นาข้าวเสียหาย 2) ประสานขอรับการสนับสนุนในพื้นที่ร้องขอเร่งด่วน 3) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยอธิบายหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง (ฝนทิ้งช่วง) โดยในพื้นที่ประสบภัยจะต้องมีปริมาณฝนตกไม่เกินวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน จึงจะรายงานสถานการณ์ภัยที่เกิดจากฝนทิ้งช่วง ตามขั้นตอนการเป็นพื้นที่ประกาศภัยฯ และ 4) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ร่วมบูรณาการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม และทำความเข้าใจกับเกษตรกร

  • 67323378_1266328580211768_4371675338892115968_n.jpg
  • 67351920_1266328963545063_8220155731928678400_n.jpg
  • 67352099_1266328503545109_7261872764967976960_n.jpg
  • 67404502_1266328616878431_7180580707775807488_n.jpg
  • 67657015_1266329040211722_7162480577424130048_n.jpg
  • 67899727_1266328536878439_5782194718326652928_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019