ก่อนยื่นเสนอขอรับงบประมาณ ภายใน 31 มีนาคม 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เป็นรายกลุ่ม ชี้แจงข้อมูลโครงการและการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมทบทวนกิจกรรมและจัดทำแผนการดำเนินงาน หวังผลักดันโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้ได้ตามเป้า

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

                นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/ อำเภอ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในโครงการฯ

                สำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์ใน 3 มิติ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร และการเข้าถึงการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 5,250 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่จากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,012 แปลง แปลงใหญ่ จากกรมการข้าว จำนวน 2,638 แปลง แปลงใหญ่จากกรมปศุสัตว์ จำนวน 185 แปลง แปลงใหญ่จาก การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 299 แปลง แปลงใหญ่จากกรมหม่อนไหม จำนวน 26 แปลง และแปลงใหญ่จากกรมประมง จำนวน 90 แปลง 

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แจ้งยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 2,151 แปลง จากทั้งหมด 5,250 แปลง 

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/04/2021