บ่ายวันนี้ (6 ธันวาคม 2562) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าเยี่ยมพื้นที่การเกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายณรงค์ ไพยเคียน เกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ให้ความรู้ มีจุดเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การปลูกข้าว ข้าวโพด พืชผักสวนผสม การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา การเลี้ยงชันโรง ปลูกผักยกแคร่ (ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว) เป็นต้น โดยฟาร์มตัวอย่างฯ มีขนาดเพียง 6 ไร่ มีสมาชิก กว่า 28 ราย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กองพลพัฒนาที่ 4 และหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรแก่เกษตรกร ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า ปลอดภัย จนได้รับมาตรฐานสินค้า GAP

บ่ายวันนี้ (6 ธันวาคม 2562) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าเยี่ยมพื้นที่การเกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายณรงค์ ไพยเคียน เกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ให้ความรู้ มีจุดเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การปลูกข้าว ข้าวโพด พืชผักสวนผสม การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา การเลี้ยงชันโรง ปลูกผักยกแคร่ (ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว) เป็นต้น โดยฟาร์มตัวอย่างฯ มีขนาดเพียง 6 ไร่ มีสมาชิก กว่า 28 ราย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กองพลพัฒนาที่ 4 และหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรแก่เกษตรกร ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า ปลอดภัย จนได้รับมาตรฐานสินค้า GAP

ปัจจุบันมีได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีการทำ mou ร่วมกับโรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 • 76726981_832361650532364_5825704888813748224_o.jpg
 • 78347981_832361447199051_3124827623985774592_o.jpg
 • 78353617_832361217199074_8310817986126544896_o.jpg
 • 78609335_832361847199011_1218635419063681024_o.jpg
 • 78620672_832361370532392_6393527229229301760_o.jpg
 • 78718214_832360963865766_5195453901670711296_o.jpg
 • 78743690_832361757199020_5287128131767894016_o.jpg
 • 78762210_832361523865710_8805330315745689600_o.jpg
 • 78839584_832361313865731_6646261538925576192_o.jpg
 • 78858555_832361003865762_5632398413799620608_o.jpg
 • 79430295_832361870532342_1826296587626741760_o.jpg
 • 80076898_832361190532410_4944664400410705920_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/12/2019