วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่ธนาคาร จำนวน 20 คน จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำแนวคิดและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในประเทศภูฏานต่อไป

คณะผู้ว่าราชการจังหวัดประเทศภูฏาน เยี่ยมกรมส่งเสริมการเกษตรเรียนรู้งานด้านวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่ธนาคาร จำนวน 20 คน จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำแนวคิดและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในประเทศภูฏานต่อไป

  • 72690014_1335243679986924_3274677632783876096_n.jpg
  • 73121575_1335243796653579_2160035496649031680_n.jpg
  • 74426906_1335243723320253_612869013977956352_n.jpg
  • 74612406_1335243703320255_6384225584196616192_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019