วันที่ 17 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ประธานการจัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศัตรูมันสำปะหลัง ร่วมกับจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในจังหวัดเขตภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศัตรูมันสำปะหลังภาคตะวันออก
................
วันที่ 17 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ประธานการจัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศัตรูมันสำปะหลัง ร่วมกับจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในจังหวัดเขตภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

สถานการณ์การระบาดของศัตรูมันสำปะหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2562)
- โรคใบด่างมันสำปะหลัง พื้นที่ระบาด 45,481 ไร่
- โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง 14 ไร่
- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง พื้นที่ระบาด 640 ไร่
- ไรแดงมันสำปะหลัง พื้นที่ระบาด 10,141 ไร่
- เพลี้ยหอยเกล็ด พื้นที่ระบาด 399 ไร่

แนวทางการจัดการ
- กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดงานรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ในเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความตระหนักในการติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูกตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ซึ่งจังหวัดเขตภาคตะวันออกได้มีการจัดงานนี้ไปเกือบหมดแล้ว
- ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

  • somsowy-17092019-01.jpg
  • somsowy-17092019-02.jpg
  • somsowy-17092019-03.jpg
  • somsowy-17092019-04.jpg
  • somsowy-17092019-05.jpg
  • somsowy-17092019-06.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/09/2019