วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ
และกราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานการกระจายพันธุ์ข้าว โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2,450 กิโลกรัม
ปี 2563 ดำเนินการกระจายพันธุ์ข้าว
- พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงแขวน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำนวน 13 ราย พื้นที่ปลูก 163 ไร่ เพาะปลูก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
เก็บเกี่ยวผลผลิต เดือนตุลาคม 2563
- ผลผลิตที่ได้รับเฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่ รวมผลผลิตทั้งสิ้น 105,950 กิโลกรัม
ปี 2564 มีแผนการบริหารจัดการผลผลิต ดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. มอบเมล็ดพันธุ์ให้สมาชิก จำนวน 13 ราย เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูก พื้นที่ปลูก 200 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัม รวมเมล็ดพันธุ์ 3,000 กิโลกรัม
2. กระจายพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกเครือข่าย จำนวน 30 ราย พื้นที่ 450 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัม รวมเมล็ดพันธุ์ 6,750 กิโลกรัม
3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
- จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพลีและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 66,200 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 15 บาท เป็นเงิน 993,000 บาท
- แปรรูปข้าวเปลือก จำนวน 30,000 กิโลกรัม เป็นข้าวสาร 18,600 กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 50 บาท เป็นเงิน 930,000 บาท
ในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงแปลงนาสาธิตเพื่อเกี่ยวข้าว พันธ์ุ กข 79 ร่วมกับนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • 127609927_664819600854269_1413017424011586683_o.jpg
  • 128584106_664819730854256_3195165324288315482_o.jpg
  • 128655346_664819694187593_6771156991520528834_o.jpg
  • 128840941_664819797520916_8518023268711452412_o.jpg
  • 128915192_664819747520921_1859711107653792171_o.jpg
  • 129722659_664819620854267_3666299856076094246_o.jpg
  • 129759640_664819687520927_4969649667707482266_o.jpg
  • 129938997_664819874187575_7462613762485419746_o.jpg
  • 130068369_664820014187561_1290925996288180794_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020

 X