นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นประจำทุกปี โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชลประทานภาคกลาง อันเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นประจำทุกปี โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชลประทานภาคกลาง อันเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควร BCG Model เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดทำโครงการโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดการเผา” ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรที่มีจุดความร้อนหรือ Hot Spot สูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการไม่เผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย BCG Model

“หลักสูตร เกษตรกรปลอดการเผา ประกอบด้วย 6 บทเรียนรู้ ได้แก่ บทนำ การเผาในพื้นที่เกษตรในประเทศไทย และผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร บทที่ 2 ความผิดทางกฎหมายจาก”การเผาในพื้นที่เกษตร” บทที่ 3 ผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร บทที่ 4 หากเกษตรกรหยุดเผา…แล้วให้ทำอย่างไร? บทที่ 5 การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นปัจจัยทางการผลิต และบทที่ 6 การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ โดยเริ่มเรียนวันที่ 5 เมษายน – 10 พฤษภาคม ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร คลื่นความถี่ A.M.1386 KHz. และวิทยุออนไลน์ www.am1386.com ในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 14.30 น. พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop “ไม่เผาแล้วทำอย่างไร?” ในรูปแบบเวทีชุมชนอีกด้วย และเกษตรกรที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับใบประกาศจากกรมส่งเสริมการเกษตร” นายเข้มแข็ง กล่าว

ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่อื่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมเรียนหลักสูตร “เกษตรกรปลอดการเผา” ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม  โดยลงทะเบียนได้ทาง www.am1386.com ในเมนู “โรงเรียนเกษตรทางไกล” และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2565

“ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควร ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา พร้อมนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทน รวมถึงส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น จัดทำแปลงเรียนรู้การไถกลบตอซัง ทำปุ๋ยหมัก เพาะเห็ดฟาง ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตถ่านอัดแท่ง หรือการปลูกพืชทดแทน เป็นต้น” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย

  • 249415626_1975750955936190_8939156765112181816_n-1024x768.jpg
  • 273948898_290405233195449_962561996015850024_n-1024x683.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2022

 X