นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท พีแอนด์เอฟ เทคโน จำกัด เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลโดยเฉพาะมะม่วง ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก และเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิตในแต่ละจังหวัด

  • timeline_25610709_093323.jpg
  • timeline_25610709_093325.jpg
  • timeline_25610709_093328.jpg
  • timeline_25610709_093330.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/07/2018