นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่และยุวเกษตรกรสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่และยุวเกษตรกรสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรและผู้นำยุวเกษตรกรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2560 โดย กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ปี 2560  โดย  Korea 4 - H Association ส่งเจ้าหน้าที่และยุวเกษตรกรสาธารณรัฐเกาหลี เดินทางมาฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • DSC_4704.JPG
 • DSC_4729.JPG
 • DSC_4748.JPG
 • DSC_4755.JPG
 • DSC_4760.JPG
 • DSC_4768.JPG
 • DSC_4788.JPG
 • DSC_4793.JPG
 • DSC_4794.JPG
 • DSC_4713.JPG
 • DSC_4723.JPG
 • DSC_4739.JPG
 • DSC_4741.JPG
 • DSC_4743.JPG
 • DSC_4815.JPG
 • DSC_4818.JPG
 • DSC_4822.JPG
 • DSC_4684.JPG
 • DSC_4686.JPG
 • DSC_4726.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 12/07/2017