ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าว

         วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่ม นายชัยชิด สร้อยจิตต์ เกษตรอำเภอหนองหงส์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าว ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายสมพงษ์ นามปราศัย ประธาน และสมาชิกให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานให้รับทราบ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลสระทอง ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบแนวทางการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มฯ เน้นประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

  • 85137.jpg
  • 85138.jpg
  • 85139.jpg
  • 85140.jpg
  • 85144.jpg
  • 85145.jpg
  • 85146.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/05/2018