วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 และมอบนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 และมอบนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์

  • 69058925_1285798651598094_8707295024334766080_n.jpg
  • 69300626_1285798401598119_1390601850851426304_n.jpg
  • 69491803_1285798458264780_6186592006941179904_n.jpg
  • 69544564_1285798494931443_6400205555482230784_n.jpg
  • 69654094_1285798438264782_6655260354404155392_n.jpg
  • 69665994_1285798348264791_4362126612980826112_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019