นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,500 คน จะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี พัฒนาคลองสามวา กรุงเทพฯ

เกษตรฯ ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคลอง-รับความรู้วิธีแปรรูปผักตบชวาให้เกิดรายได้ 4 พ.ย.นี้ ณ ร.ร.นวมินทร์เบญจมราชาลัย คลองสามวา กทม.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,500 คน จะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี พัฒนาคลองสามวา กรุงเทพฯ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ในหัวข้อ “จากวัชพืชไร้ค่า สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก” โดยเข้าไปส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการนำผักตบชวามาสานเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าตะกร้า และบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มผลไม้ เช่น ส้มโอ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต เกิดบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนารูปแบบสินค้า มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญญาตลอดจนการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างกลุ่ม อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในครอบครัวเกษตรกรและชุมชน ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มจัดตั้งเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาแล้วจำนวนมากในหลายจังหวัด เช่น สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรปราการ และชัยนาท
นายเข้มแข็งกล่าวเพิ่มเติมว่า ในกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา และจะสาธิตการจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา พร้อมนำผลิตภัณฑ์เด่นจากกลุ่ม อาทิ กระเป๋าลวดลายต่างๆ ตะกร้าใส่ของ ที่ใส่กระดาษทิชชู มาจำหน่ายในราคาเกษตรกรให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถผลิตและจำหน่ายได้จริงในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ ผักตบชวายังมีประโยชน์หลากหลาย เช่น การนำมาทำปุ๋ยหมัก เป็นวัสดุเพาะเห็ด ผลิตภัณฑ์จักสาน ตะกร้าบรรจุผลไม้ บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มผลไม้ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลองและรับความรู้ในครั้งนี้ได้โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาหรือเสื้อสีเหลืองกางเกงสุภาพมาร่วมกิจกรรมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนนวมินทร์เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

  • 73375444_1343002725877686_5574254928957800448_o.jpg
  • 74617679_1343002139211078_8640341131344740352_o.jpg
  • 75252853_1343004005877558_6650028199474364416_o.jpg
  • 75339491_1343002235877735_6842371601086808064_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/11/2019