วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือประเด็นการเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 และสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือประเด็นการเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 และสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการและองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติการในพื้นที่ เกิดความเป็นสามัคคีร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐและประชาชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร

  • 53172784_1174644342713526_861191752311111680_n.jpg
  • 54369331_1174644416046852_7287422408720384000_n.jpg
  • 54437127_1174644326046861_1469192257650294784_n.jpg
  • 54730458_1174644259380201_2005628080873275392_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019