วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุม

เกษตรนัดถกแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ปี 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ ปี 2562 ซึ่งมีการวางแผนบริหารจัดการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งแนวทางการกำกับ ติดตาม และเฝ้าระวังผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดปริมาณมาก (peak) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 โดยเฉพาะลำไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับลิ้นจี่คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 26,278 ตัน ส่วนลำไยจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 624,321 ตัน แบ่งเป็น ลำไยในฤดู 341,028 ตัน ลำไยนอกฤดู 283,293 ตัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 62110739_1228606617317298_6793686531878944768_n.jpg
  • 62236536_1228606490650644_6198632861856169984_n.jpg
  • 62246716_1228606530650640_8436252690689818624_n.jpg
  • 62261245_1228606417317318_2233394972583788544_n.jpg
  • 62414727_1228606583983968_4943604819093880832_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019