วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุณนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุณนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบหลายด้านทั้งงานที่เป็นนโยบายสำคัญ(Agenda)ของรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตามภารกิจบทบาทหน้าที่(Function)
ของกรมส่งเสริมการเกษตร งาน Area ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานอยู่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งระดับจังหวัด อำภอ ตำบล เป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ในช่วงที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำงาน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เครือข่าย
แปลงใหญ่ Smart Farmer/Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน เป็นตัน โดยมุ่งให้การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรแต่ละรายมีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพ มาตฐาน สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงาน Agenda Function Area ในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกร ทั้งในด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
และส่งเสริมการออมให้เกษตรกร ซึ่งต้องบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทางนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในระดับฐานรากด้วยการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตรจะมุ่งเน้นการดำเนินงานใน ๖
ประเด็นหลัก ดังนี้
๑, ขยายผลโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสืบสานศาสตร์พระราชา
๒. บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาดนำการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร
๓. พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่
๔. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน
๕. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร
๖. พัฒนาองค์กร ระบบการทำงาน และบุคลากร

  • 79603312_842741832827679_5036640626838339584_o.jpg
  • 79769735_842741949494334_8869320187380236288_o.jpg
  • 79938825_842741999494329_9184203124821196800_o.jpg
  • 80105875_842743016160894_8463786587858141184_o.jpg
  • 80276576_842741699494359_1201383394429108224_o.jpg
  • 80319162_842741792827683_3629738125263110144_o.jpg
  • 80337073_842741742827688_6861068014633091072_o.jpg
  • 80373946_842741656161030_6915217570731655168_o.jpg
  • 80520841_842742219494307_815279904831569920_o.jpg
  • 80608517_842741906161005_5008949890349268992_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2019