วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูลพร้อมมะม่วงสดไปประเทศจีน พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

กษ.นัดหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมผลักดันและส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูลพร้อมมะม่วงสดไปประเทศจีน

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูลพร้อมมะม่วงสดไปประเทศจีน พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย หารือถึงความเป็นไปได้ในการส่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งการสร้างให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานและเพิ่มปริมาณการค้า ซึ่งคาดว่าเกษตรกรไทยจะได้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 135) โดยมีนางสาววัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ในฐานะผู้แทนภาคเอกชนเ นำเสนอข้อมูลและขอการสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปประเทศจีน โดยตั้งเป้าหมาย 3 หมื่นล้านบาท/ปี ดังนี้
1. ให้บรรจุข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นสินค้านำร่องในการพัฒนาผ่านระบบ E-Certify และ E-Passport เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนนำติดตัวกลับเข้าประเทศได้
2. ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองใน 10 เมืองเอกที่พัฒนาแล้วของจีน ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน กวางโจว เซินเจิ้น อู่ฮัน ดงกวน ฉงซิ่ง เฉิงตู เซียะเหมิน
3. ขอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งการประสานและให้การสนับสนุนมาตรฐานที่จำเป็นและงบประมาณที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการผลิต การตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของประเทศไทย ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงส่งออกที่ได้รับการตรวจรับรองสวน GAP และผ่านโรงคัดบรรจุ GMP เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรให้ข้อมูลสถานการณ์และกระบวนการอำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อการตรวจสอบและรับรองสินค้าตามเงื่อนไขสุขอนามัยของไทย (Phytosanitary Certificate) และประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงแนวทางหรือความเป็นไปได้ในการเจรจาเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าด้านมาตรฐานและเงื่อนไขสุขอนามัยพืชสินค้ามะมวงน้ำตอกไม้สีทองและการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูลพร้อมมะม่วงสด รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ทั้งนี้ ข้อสรุปที่ประชุมเบื้องต้นมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรประสานงานกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ในเรื่องระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการนำเข้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในกรอบระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ทราบแนวทางและช่องทางในการดำเนินการต่อไป

  • 71496675_1319114534933172_7458880591258189824_n.jpg
  • 71739187_1319114064933219_3206308999041384448_n.jpg
  • 71954599_1319114264933199_2508601221187633152_n.jpg
  • 72073818_1319114131599879_5980620266076635136_n.jpg
  • 72313135_1319114391599853_7775341186151088128_n.jpg
  • 72421001_1319114174933208_8154395049572958208_n.jpg
  • 72462672_1319114328266526_6833731668780515328_n.jpg
  • 72484916_1319114431599849_4644376741094096896_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/10/2019