โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112 บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คือหนึ่งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารปลอดภัย ครบ 5 หมู่และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อสั่งสมเป็นความรู้สำหรับถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้าน การปลูกผัก ผลไม้ เพาะเห็ด ทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112 บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คือหนึ่งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารปลอดภัย ครบ 5 หมู่และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อสั่งสมเป็นความรู้สำหรับถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้าน การปลูกผัก ผลไม้ เพาะเห็ด ทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนี้ดำเนินการโดยอาศัยอาคารเกษตรสิริสุขเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นอาคารที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมใจกันจัดสร้างถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระการส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารว่า "อาคารเกษตรสิริสุข"

อาคารเกษตรสิริสุขนอกจากจะใช้เพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้ว ยังมีการใช้ประโยชน์ในชุมชนอีกมากมาย ไม่ว่าจะใช้เป็นแหล่งแปรรูป คัดแยกผักเพื่อบริโภคและส่งขาย รวมถึงการอบรมเรื่องการขยายพันธุ์พืชถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำและต่อยอดสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทำให้เยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  • 62388806_1232448590266434_5840566364716138496_n.jpg
  • 64234760_1232448543599772_4171696056658034688_n.jpg
  • 64302395_1232448516933108_3639092392235106304_n.jpg
  • 64392014_1232448553599771_7911746650232586240_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019