การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)ระดับประเทศ ครั้งที่4

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)ระดับประเทศ ครั้งที่4 โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานและร่วมประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนเครือข่าย ศพก. ในประเด็นการยกระดับกระดาษA4ตามนโยบายรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2017