นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินงานภายใต้กรอบเวลาที่โครงการกำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน พร้อมเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ ที่สำคัญต้องให้เกษตรกรในชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึง

 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0002.jpg
 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0003.jpg
 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0005.jpg
 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0007.jpg
 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0008.jpg
 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0011.jpg
 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0012.jpg
 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0013.jpg
 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0017.jpg
 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0018.jpg
 • เชียงใหม่ ลำพูน_๑๗๐๗๑๘_0020.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/07/2017