วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปี2563 ณ ห้องช้างกระโรงแรมเชียงใหม่ออคิดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปี2563 ณ ห้องช้างกระโรงแรมเชียงใหม่ออคิดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานในภาคการเกษตร ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งในปี 2563 ได้กำหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์รวมทั้งพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ที่มีการขยายการดำเนินงานอีก32จังหวัดโดยมุ่งเน้นการดำเนินการในมาตรการหลัก คือ
1.การสร้างเกษตรกรต้นแบบและสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และกระตุ้นเตือนให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา มีการนำเสนอทางเลือกและเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา พร้อมทั้งขอให้แจ้งเตือนมาตรการข้อกำหนดความผิดทางกฎหมายที่จะถูกนำมาใช้ เพื่อให้เกษตรกรงดการเผาในพื้นที่การเกษตรและมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตมุ่งสู่การทำการเกษตรแบบปลอดการเผาตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสความร่วมมือในชุมชนเพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมร่วมกัน มีการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
2.การเฝ้าระวัง-ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในช่วงวิกฤตหมอกควัน
3.การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

  • 71092319_820482451720284_8240450788137107456_o.jpg
  • 75161605_820482118386984_5490910182340820992_o.jpg
  • 75557488_820482165053646_1059355770912505856_o.jpg
  • 76605263_820480911720438_38424083100073984_o.jpg
  • 76651505_820482581720271_5958729535028461568_o.jpg
  • 77178293_820480991720430_7859789893981962240_o.jpg
  • 78117221_820482325053630_3023501227984945152_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019